About Us

เกี่ยวกับเรา

ด้วยความเอาใจใส่ในการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอุตสาหรรม บริษัท เฟิสท์เฟม ซิสเท็มส์ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้ให้บริการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าควบคุมและระบบควบคุมอัตโนมัติโดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯได้คัดสรรกลุ่มสินค้าและบริการไว้สำหรับบริการลูกค้า โดยแบ่งเป็นกลุ่มได้แก่

  1. กลุ่มสินค้าต้นกำลังได้แก่ มอเตอร์ไฟฟ้า  มอเตอร์เกียร์ มอเตอร์กันระเบิด เป็นต้น
  2. กลุ่มสินค้าระบบควบคุมได้แก่ อินเวอเตอร์ เซอร์โวไดร์ฟ พีแอลซี เซ็นเซอร์ เป็นต้น
  3. กลุ่มงานบริการ ได้แก่ งานออกแบบ สร้างและติดตั้งตู้สตาร์ทมอเตอร์ งานดัดแปลงมอเตอร์ งานซ่อมและบำรุงรักษาอินเวอเตอร์ เป็นต้น

ด้วยทีมวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ บริษัทฯ มั่นใจว่าเราสามารถให้คำแนะนำและบริการหลังการขายแก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมตรงความต้องการ

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุ่งเสริมคุณค่าและศักยภาพของพนักงานโดยสนับสนุนให้พนักงานเข้าร่วมการอบรมสัมนาและการดูงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนให้เป็นคนเก่งและคนดีของสังคม

ประวัติความเป็นมา

ปี 2533

เริ่มจัดตั้งบริษัทในนาม “หจก.เฟิรสท์เฟรม” เพื่อทำธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศได้แก่ ชุดคลัชเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า ยี่ห้อ Warner electric ชุดหัวเกียร์ เป็นต้น และเริ่มผลิตชุดควบคุมคลัช-เบรคของโทรล CBC-1000-24

ปี 2534

เริ่มนำเข้าอินเวอร์เตอร์( VSD )และซอฟท์สตาร์ท ยี่ห้อ Zener ผลิตภัณฑ์จากประเทศออสเตรเลีย

ปี 2535

เริ่มทำตลาดอินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS200และมอเตอร์เกียร์ Benzlers

ปี 2539

เปลี่ยนใช้ชื่อ “บริษัทเฟิสท์เฟม-ไฮเทค จำกัด” ในการทำธุรกิจ และเริ่มทำตลาดมอเตอร์ ยี่ห้อ ABB รุ่น QY

ปี 2542

เริ่มทำตลาดอินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS400, ACS140 และ ACS100

ปี 2545

ย้ายสำนักงานไปสำนักงานเมืองทองธานี 3 แจ้งวัฒนะและเปลี่ยนใช้ชื่อ “บริษัทเฟิสท์เฟม ซิสเท็มส์ จำกัด” ในการทำธุรกิจ

ปี 2547

เริ่มทำตลาดอินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS550

ปี 2560

เริ่มทำตลาดอินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS580

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

เราดำเนินธุรกิจบนปรัชญาที่ว่า “ เราจะส่งมอบเทคโนโลยีที่เป็นเลิศและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต่อลูกค้า ด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ”

วิสัยทัศน์ : เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าของระบบส่งกำลังงานอย่างมีประสิทธิภาพภายในปี 2563

พันธกิจ : ส่งเสริมให้มีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจเลือกวิธีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเหมาะสม

ค่านิยมขององค์กร

ค่านิยมของบริษัท เฟิสท์เฟม ซิสเท็มส์ จำกัด

  1. กล้าคิด กล้าลงมือทำ
  2. ใฝ่รู้ พัฒนาตน
  3. มีจิตใจโอบอ้อมอารี
  4. มุ่งมั่น ทุ่มเทต่อเป้าหมาย
  5. ใช้หลักศาสนาในการดำเนินชีวิต