ABB Motor for Hazardous area

Motor for Hazardous area

ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมอาหารบางประเภท จะมีพื้นที่ในการทำงานที่เรียกว่า “พื้นที่อันตราย” (Hazardous area) ซึ่งในบริเวณดังกล่าวจะมีสารผสมของก๊าซ ไอระเหย ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ไวไฟ หรือผงฝุ่นละเอียดที่สามารถติดไฟได้ ฟุ้งกระจายอยู่ในบรรยากาศ หากมีการสปาร์คอาจจะทำให้เกิดการระเบิดขึ้นได้ มาตรฐาน IEC ได้แบ่งพื้นที่ดังกล่าวออกเป็นโซนดังนี้

  • โซน 0 (G) /20(D) เป็นพื้นที่ที่มีการฟุ้งกระจายของวัตถุไวไฟในบรรยากาศ เป็นเวลานานๆ มีโอกาสเกิดการระเบิดได้ตลอดเวลา ไม่มีมอเตอร์ไฟฟ้ารองรับการทำงานในโซนนี้
  • โซน 1 (G) / 21(D) เป็นพื้นที่ที่มีการฟุ้งกระจายของวัตถุไวไฟในบรรยากาศ อาจเกิดการระเบิดโดยอุบัติเหตุจากการทำงานตามปกติ มอเตอร์ไฟฟ้าที่รองรับการทำงานในโซนนี้ ได้แก่ Flameproof motor, Increased safety motor, Dust ignition protection motor
  • โซน 2 (G) / 22(D) เป็นพื้นที่ที่มีไม่มีฟุ้งกระจายของวัตถุไวไฟในบรรยากาศ อาจเกิดการระเบิดโดยอุบัติเหตุแต่ไม่ใช่จากการทำงานตามปกติ มอเตอร์ไฟฟ้าที่รองรับการทำงานในโซนนี้ ได้แก่ Flameproof motor, Increased safety motor, Dust ignition protection motor, Non-spraking motor

Explosive atmospheres

ระบบการแบ่งโซนพื้นที่ตามมาตรฐาน IEC กำหนดตัวอักษร G แทนก๊าซ และ D แทนฝุ่น


M3JP / M3KP
(Flameproof motor)

IEC80-450
Ex d / EEx de
Zone1 หรือ 2
IE2 IE3


M2JA / M2JAX
(Flameproof motor)

IEC80-355
Ex d
Zone1 หรือ 2
IE2 (M2JAX)


M3HP
(Increased safety motor)

IEC71-560
Ex eb หรือ Ex ec
Zone1 หรือ 2


M3GP / M3AA
(Non-spraking motor)

IEC71-560
Ex nA
Zone2
IE2 IE3


M3GP
(Dust ignition protection motor)

IEC71-560
Ex tb / Ex tc
Zone21 หรือ 22
IE2 IE3