Energy Efficiency

“คุณรู้หรือไม่ประสิทธิภาพของมอเตอร์ไฟฟ้าจะลดลงอย่างมาก หากโหลดของมอเตอร์ลดลงต่ำมากกว่าร้อยละ 40 ของพิกัด”

ในการผลิตสินค้า 1 ชิ้นต้นทุนหลักตัวหนึ่งคือ ค่าพลังงานไฟฟ้า จึงมีความพยายามนำมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าต่างๆเข้ามาใช้ ได้แก่ การเปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น แต่มาตรการเหล่านี้เทียบไม่ได้เลยกับการนำอินเวอร์เตอร์มาควบคุมการทำงานมอเตอร์ไฟฟ้า เพราะกว่า 70% ของค่าพลังงานไฟฟ้าที่เราจ่าย ถูกใช้ไปในการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า

ประเภทโหลดของมอเตอร์ไฟฟ้าที่จะได้ประโยชน์จากการติดตั้งอินเวอร์เตอร์ได้แก่ ปั๊มหอยโข่ง พัดลม โบลเวอร์ และ คอมเพลสเซอร์ ซึ่งโหลดเหล่านี้สามารถประหยัดการใช้พลังงานได้ตั้งแต่ 10-50% เป็นไปตาม Cube ‘s Law

บันได 6 ขั้นสู่การเพิ่มประสิทธิภาพมอเตอร์ไฟฟ้า

ขั้นที่ 1: การตรวจประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน
ในขั้นตอนนี้วิศวกรของเราจะเข้าเยี่ยมสถานที่ของท่านเพื่อเก็บรายละเอียดเกี่ยวมอเตอร์ การฏิบัติงานในปัจจุบันและพลังงานไฟฟ้าที่บริโภคเพื่อกำหนดวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพโดยใช้การควบคุมการทำงานของมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์หรือการเปลี่ยนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

ขั้นที่ 2: วิเคราะห์ศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพ
เราจะวิเคราะห์ผล ประเมินมาตรการที่เหมาะสำหรับมอเตอร์แต่ละตัว อุปกรณ์ที่ต้องใช้ การลงทุนพร้อมค่าการคืนทุน

ขั้นที่ 3: เตรียมแผนดำเนินการ
เราจะให้คำแนะนำสำหรับคุณเพื่อกำหนดมอเตอร์ที่จะทำการทดสอบการประหยัดพลังงาน

ขั้นที่ 4: ข้อมูลเบื้องต้น
เราจะติดตั้งมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าที่มอเตอร์ที่ถูกเลือกไว้เป็นเวลา 7 วันเพื่อบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้า

ขั้นที่ 5: ผลการพิสูจน์
หลังจากครบ 7 วัน เราจะติดตั้งอินเวอร์เตอร์ที่มอเตอร์ดังกล่าวพร้อมมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าเพื่อบันทึกค่าพลังงานไฟฟ้าอีก 7 วัน

ขั้นที่ 6: บทสรุป
ผลการพิสูจน์จะถูกรายการออกมานำเสนอเพื่อให้ท่านตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจ

ตัวอย่างการทดสอบการประหยัดพลังงานโดยใช้อินเวอเตอร์

หากเรื่องนี้มีความสำคัญกับคุณ ติดต่อเรา คลิก